Taisyklės

Parsisiųsti DOC:

SODININKŲ BENDRIJA „VAIRAS“

Kodas juridinių asmenų registre VAIRAS.

Buveinės adresas Vilnius Didlaukio 27-1

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sodininkų bendrijos (toliau Bendrija) „Vairas“ vidaus tvarkos taisyklės nustato vidaus tvarką sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje.
2. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ramybės laikas nakties metu, atliekų tvarkymo reikalavimai, sodo sklype leidžiamų taikyti smulkių naminių gyvūnų ( triušių, nutrijų, šunų, paukščių, bičių ir kt.) rūšių sąrašas, jų laikymo tvarka ir sąlygos, bendrojo naudojimo objektų priežiūros bei kiti sodininkams svarbūs bendro gyvenimo klausimai.
3. Bendrijos vidaus tvarkos taisykles tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Taisyklės skelbiamos viešai bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
4. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems asmenims, įsigijusiems mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą.
5. Bendrija savo veikloje vadovaujasi LR Civiliniu kodeksu, LR Sodininkų bendrijų įstatymu bei kitais įstatymais ir teisės aktais, bendrijos įstatais ir šiomis bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
6. Bendrijos narys, nuomodamas savo sodo namą su žemės sklypu kitam asmeniui, privalo jį supažindinti su Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir apie tai informuoti Bendrijos valdymo organą.

II. VIDAUS ORGANIZACINĖ TVARKA

7. Bendrijos veiklai vadovauja Bendrijos valdyba/ Bendrijos pirmininkas, kuri/ kuris priima sprendimus įstatuose nurodytos kompetencijos ribose visais klausimais, susijusiais su kasdienine organizacine Bendrijos ūkine ir socialine veikla.
8. Bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.
9. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
10. Mėgėjų sodininkystė – veikla, kurios tikslas – sodo sklype susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių, bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
11. Sodininkas mėgėjas (toliau – sodininkas) – fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste.

III. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

12. Bendrojo naudojimo objektais Bendrijoje laikomi:

1) bendrijos keliai, gatvės, jų ženklinimas ir kelio ženklai;
2) vandens gręžinys ir vandentiekis;
3) bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai;
4) bendrijos skelbimų lentos;
5) bendrijos bendrojo naudojimo žemė;
6) melioracijos įrenginiai;
7) komunalinių atliekų konteinerių laikymo aikštelės;
8) kiti bendrojo naudojimo objektai.

13. Bendrojo naudojimo objektai valdomi ir prižiūrimi Bendrijos valdymo organo pagal Bendrijos susirinkimo priimtus sprendimus, laikantis teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimų.
14. Bendrojo naudojimo objektai atnaujinami (remontuojami ir rekonstruojami) remiantis Bendrijos susirinkimo patvirtintu Ilgalaikiu (metiniu) bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo planu.

IV. BENDRIJOS KELIAI IR GATVĖS

15. Bendrijos keliu laikomos Bendrijos generaliniame plane pažymėtos ir įvardintos gatvės.
16. Bendrijos kelio danga, plotis, konfigūracija, ženklinimas ir kita yra įtvirtinta bendrojo naudojimo objektų sąraše, Bendrijos generaliniame plane, kadastrinių matavimų byloje ir kituose dokumentuose.
17. Bendrijos keliuose ir gatvėse taikomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai.
18. Mechanines transporto priemones Bendrijos teritorijoje turi būti laikomos sodo sklype arba tam įrengtose aikštelėse. Draudžiama laikyti transporto priemonę sodo gatvėje ir trukdančią kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui.
19. Mechaninės transporto priemonės greitis sodo teritorijoje negali viršyti 20 km/h.
20. Transporto priemonių greitį ribojančius kelio ženklus turi prižiūrėti Bendrijos valdymo organas.
21. Draudžiama važinėti Bendrijos keliais ir gatvėmis sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Už kelių sugadinimą atsako sklypo, į kurį važiavo transporto priemonė, savininkas.
22. Be Bendrijos valdymo organo rašytinio sutikimo ar sprendimo draudžiama uždaryti sodo kelius ir pravažiavimus. Uždaryti sodo kelią ar pravažiavimą galima tik Bendrijos valdymo organo sprendime nurodytomis sąlygoms ir tvarka.
23. Bendrijos teritorijoje esantys keliai, gatvės ir išvažiavimai turi būti tvarkomi taip, kad prireikus į juos galėtų patekti priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos, komunalinių atliekų, nuotekų ir kitų tarnybų ar įmonių specialusis transportas.
24. Mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių (gatvių juostų) minimalus plotis negali būti mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su važiuojamosios dalies pločiu.
25. Sodo gatvių kelių priežiūros (užlyginti duobes, provėžas, suprofiliuoti dangą, nuolat lyginti atsiradusias duobes) darbus vasaros sezono metu organizuoja Bendrijos valdymo organas, o žiemos sezono metu – Bendrijos teritorijoje gyvenantys ar suinteresuoti kelio sutvarkymu sodininkai savo lėšomis.
26. Asmuo norintis perkasti Bendrijos kelią ar gatvę, atlikti kitus darbus šalia kelio, kurie gali turėti įtakos kelio būklei, darbus turi suderinti su Bendrijos valdymo organu. Sugadinus kelią, atsakingas už kelio sugadinimą asmuo turi atlyginti Bendrijai padaryta žalą.
27. Kelių ženklai, gatvių ženklinimas ir kiti Bendrijos teritorijoje esantys ženklai yra Bendrijos nuosavybė.

V. SODININKŲ BENDRIJOS VANDENS GRĘŽINYS

28. Bendrija įstatuose numatytiems tikslams vykdyti ir bendrijos narių vandens tiekimo poreikiams tenkinti nuosavybės teise valdo vandens gręžinį.
29. Vandens gręžinys ir vandentiekis tvarkomi pagal teisės aktų ir šių taisyklių reikalavimus. Naudojant vandenį būtina:

1) taupiai naudoti vandenį ir nepalikti neužsukto vandens čiaupo;
2) pastebėjus vamzdyno įtrūkimus nedelsiant imtis priemonių jiems pašalinti.

30. Draudžiama gręžinio bendrojo naudojimo žemėje vykdyti bet kokią ūkinę veiklą, kuri neatitinka teisės aktų reikalavimų, gali pakenkti vandens kokybei, gręžinio infrastruktūrai ar turėti įtakos vandens tiekimui.
31. Bendrija neatsako už vandens tiekimo sistemą ir jos būklę, kuri yra sodo sklypo teritorijoje.
32. Asmuo norintis naudotis Bendrijos vandentiekio sistema tiekiamu vandeniu, turi pateikti Bendrijos valdymo organui prašymą ir sumokėti Bendrijos susirinkimo nustatytą prisijungimo mokestį.
33. Vanduo iš Bendrijos turi būti naudojamas saikingai, laikantis Bendrijos valdymo organų nustatytos tvarkos ir terminų.
34. Asmenims naudojantiems vandentiekį draudžiama:

1) savarankiškai, nesuderinus su valdymo organu, vykdyti bet kokius vamzdyno remonto darbus;
2) vandens tiekimo vamzdžius užkasti, padaryti neprieinamus ir kita, dėl ko galėtų sutrikti vandens tiekimas ar galėtų įvykti vandentiekio avarija;
3) daryti bet kokius darbus, susijusius su Bendrijos vandentiekiu, nesuderinus su Bendrijos valdyba ir atitinkamom valstybinėm institucijomis.

35. Bendrijos nariai, naudojantys tiekiamą vandenį, privalo mokėti Bendrijos susirinkimo nustatytą mokestį.
36. Bendrijos nariai, nepageidaujantys naudoti vandentiekio, rašo prašymą Bendrijos valdybai dėl vandentiekio atjungimo. Vandens tiekimas Bendrijos valdymo organo sprendimu gali būti atjungiamas tik nuo kitų kalendorinių metų vandens tiekimo pradžios. Atjungimas patvirtinamas aktu, pasirašomu valdymo organo atstovo ar jo įgalioto asmens ir sodo sklypo savininku.
37. Bendrijos nariui, pageidaujančiam atnaujinti vandens tiekimą, taikomi naujo vandens vartotojo pajungimui nustatyti mokesčiai ir reikalavimai.

VI. BENDRIJOS TERITORIJĄ JUOSIANTI TVORA IR VARTAI

38. Bendrijos teritoriją juosianti tvora ir vartai (toliau tvora) yra Bendrijos nuosavybė. Tvora žymi Bendrijos teritorijos ribas.
39. Be Bendrijos valdymo organo leidimo draudžiama tvorą remontuoti, keisti ar vykdyti bet kokius kitus nesuderintus su Bendrijos valdymo organu darbus.
40. Tvora yra remontuojama ir atnaujinama pagal ilgalaikį (metinį) bendrojo naudojimo objektų planą.
41. Nesutarimai dėl tvoros aukščio, vietos sklype, augalų atstumo ir kita sprendžiami sklypo savininkų bendru sutarimu. Nesutarus, sklypų savininkai iškilusius ginčus sprendžia įstatymų nustatyta tvarka teisme.
42. Ribos tarp sodininkų žemes sklypų ir bendrojo naudojimo žemės gali būti pažymimos 1.8 metro aukščio ažūrine tvora.
43. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo ažūrine tvora galima esant rašytiniam susitarimui, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – esant sodininkų Bendrijos valdymo organo sutikimui.

VII. BENDRIJOS SKELBIMŲ LENTOS

44. Bendrijos valdymo organas turi užtikrinti, kad prie įvažiavimų į Bendrijos sodų teritoriją būtų tvarkingos informacinės – skelbimų lentos su Bendrijos pavadinimu, sklypų schemomis, sklypų numeriais.
45. Skelbimų lentos skirtos ir naudojamos informuoti Bendrijos narius Bendrijos valdymo, susirinkimų šaukimo, talkų organizavimo ir kitais svarbiais Bendrijos veiklos klausimais.
46. Ne Bendrijos nariai skelbimų lentose gali skelbti informaciją tam skirtoje lentos vietoje, jei tai netrukdo bendrijos skelbiamai informacijai.
47. Bendrijos skelbimų lentose draudžiama:

1) skelbti informaciją, kuri nesuderinama su bendrijos veikla;
2) nuimti, užklijuoti ar kitaip paslėpti bendrijos valdybos pranešimus;
3) skelbimo tvirtinimui naudoti klijus ar kitas sunkiai nuvalomas skelbimą pritvirtinimo priemones.

VIII. RAMYBĖS LAIKAS IR TRIUKŠMAS

48. Bendrijos sodo teritorijoje nustatomas ramybės laikas nuo 23 val. iki 7 val. ryto. Ramybės metu draudžiama triukšmauti, važinėti didelį triukšmą skleidžiamomis transporto priemonėmis ar kitaip trikdyti ramybę, gyvūnų keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytą higienos normą.
49. Bet kuriuo paros laiku naudojami radijo ir vaizdo grotuvai/aparatūra turi veikti taip, kad neviršytų normalaus garso lygio, nekeltų triukšmo ir netrukdytų kaimyninio sklypo šeimininkui.

IX. SODININKŲ SKLYPAI

50. Mėgėjų sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas.
51. Mėgėjų sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą Žemės įstatymo ar Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. Ženklinant sodininkų bendrijos teritorijoje esančio žemės sklypo, kuris ribojasi su bendrojo naudojimo žeme, ribas vietovėje, dalyvauja sodininkų bendrijos pirmininkas ar bendrijos valdybos įgaliotas atstovas.
52. Įsiterpęs valstybinės žemės sklypas – tai valstybinės žemės plotas, kurio neįmanoma suprojektuoti kaip atskiro individualaus sodo sklypo, nes yra įsiterpęs tarp valstybinės ar privačios žemės sklypų, neviršijantis 0,04 hektaro, taip pat tas valstybinės žemės sklypas, prie kurio pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – žemėtvarkos projektas) neįmanoma suprojektuoti privažiuojamo kelio.
53. Laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, mėgėjiško sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Pakeitus tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nustatomas naujas jos naudojimo režimas pagal teritorijų planavimo dokumentus.
54. Sodo sklypų sujungimas gali būti vykdomas pagal planavimo dokumentus (žemėtvarkos projektus arba sklypų formavimo pertvarkymo projektus).
55. Sodininkai privalo: tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai, imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus; bendrijos narys, kuris negali pats atlikti šiame punkte nustatytų pareigų, privalo užtikrinti, kad tai padarytų įgalioti asmenys, suderinę tai su bendrija; dalyvauti talkose, tvarkant Bendrijos bendrojo naudojimo žemę.
56. Kiekvieno sklypo savininkas privalo turėti prie namo (nesant namo, prie kito laikino statinio) pritvirtintą nustatyto pavyzdžio lentelę su gatvės (kelio) pavadinimu ir namo numerį.
57. Siekiant įgyvendinti Bendrijos veiklos tikslus, kuriais siekiama tobulinti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę, gali būti organizuojamos geriausiai tvarkomų pavyzdingų sodo sklypų apžiūros ir konkursai.

X. REIKALAVIMAI STATINIO STATYBAI SODO SKLYPE

58. Mėgėjiško sodo sklype Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
59. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
60. Reikalavimus statinių statymui reglamentuoja LR Sodininkų bendrijų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas (STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“) ir kiti statybas reglamentuojantys teisės aktai.
61. Sodo sklype pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą;
62. Sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
63. Mėgėjų sodo sklype statomi statiniai turi atitikti šiuos rodiklius:

1) maksimalus sklypo užstatymo tankis ir statinių išdėstymas sklype turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus vienbučiams gyvenamiesiems pastatams;
2 ) gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m;
3) priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 5 m.

64. Tvoros, nuotekų įrenginiai ar kiti statiniai negali būti statomi Bendrijos nuosavybės teise valdomoje ar nuomojamoje valstybinėje žemėje.
65. Tualetai ir komposto dėžės ar duobės turi būti įrengiamos nuošaliose sklypo vietose, toliau nuo paviršinių vandens telkinių, visais atvejais, kad jos nekeltų žalos kaimyninių sklypų savininkams ar kitiems asmenims ar aplinkai.
66. Pamazgų ir lauko tualetų duobės turi būti valomos pagal sanitarinius higienos reikalavimus.
67. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
68. Aptvarai ir voljerai turi būti statomi vadovaujantis atstumais, numatytais STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“.
69. Vykdant sodo sklype statybas, statybų užsakovas (organizatorius) privalo:

1) negadinti bendrojo naudojimo bendrijos turto;
2) nešiukšlinti bendrijos teritorijos.

70. Sugadinus Bendrijos turtą, atsakingas asmuo turi atlyginti padarytą žalą. Žalos atlyginimas yra derinamas su Bendrijos valdyba.
71. Bendrijoje draudžiama:

1) laikyti statybines ir kitas medžiagas, teršiančias aplinką ir kitaip trukdančias gretimų sklypų naudotojams;
2) šiukšlinti;
3) laikyti ir krauti dėžes bei įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas autotransporto priemones ar jų dalis;
4) teršti atliekomis, kitokiais nešvarumais, statybiniu laužu, automobilių dalimis upes, ežerus ir kitus vandens telkinius bei jų apsaugines zonas;
5) užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
6) važinėti žaliuosiuose plotuose, statyti automobilius vejoje, mindžioti gėlynus;
7) plauti automobilius ne tam skirtose vietose.

XI. REIKALAVIMAI AUGALŲ SODINIMUI, PRIEŽIURAI IR TVARKYMO
REIKALAVIMAI SODO SKLYPE

72. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, mėgėjų sodo teritorija yra priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Bendrijų teritorijoje draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.
73. Mėgėjų sodo teritorijoje žemės sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
74. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:

1) pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą;
2) tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvoroms reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora;
3) statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar s pirmininko sutikimą;

75. Medžius ir krūmus mėgėjų sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri Želdynų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sodo sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą, o kai sodo sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija, – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami ir auginami laikantis šių reikalavimų:

1) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sodo sklypo ribos; šiaurinėje sodo sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sodo sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą;
2) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
3) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sodo sklypo ribos;
4) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais medžiai ir krūmai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sodo sklypo savininko sutikimą

76. Sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
77. Kiekviename sodo sklype nuolat turi būti palaikoma švara ir tvarka:

1) naikinamos piktžolės;
2) kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais;
3) surenkami sugedę ir pažeisti vaisiai ir uogos;
4) surenkami lapai ir kitos augalinės kilmės atliekos;
5) augalinės kilmės atliekos kompostuojamos tam įrengtose kompostinėse ar komposto sandėliavimo dėžėse;
6) neorganinės kilmės atliekos (plastmasė, stiklas, statybinės atliekos ir kt.) turi būti surenkamos ir dedamos į atitinkamus atliekų konteinerius arba išvežamos į įrengtas aikšteles.
7) atvežtas gyvulių mėšlas, durpės ar kitos organinės trąšos turi būti sandėliuojamos sodo sklype ir per 2-3 dienas sunaudojamos arba izoliuojamos nuo poveikio aplinkai (apdengiamos polietilenu, apkasamos žeme ir kt.);
8) sodo sklype išravėtos piktžolės ir kitos atliekos negali būti metamos ant kelių, takų ar kitų bendrojo naudojimo plotų, jos turi būti kompostuojamos.

XII. GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

78. Gyvūnų laikymas ir priežiūra Bendrijos teritorijoje vykdoma laikantis šių reikalavimų:

1) sodo sklype leidžiama laikyti smulkius naminius gyvūnus (triušius, nutrijas, šunis, paukščius, bites ir kt.);
2) gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys gyvūnai nesužeistų žmonių ar kitų gyvūnų, nedarytų žalos kitų savininkų turtui;
3) šunys Bendrijos teritorijoje negali būti palaidi, jie turi būti pririšti arba uždaryti aptvertuose voljeruose, o pasivaikščiojimų metu turi turėti antsnukį;
4) šunų savininkai turi rūpintis, kad jie neterštų aplinkos;
5) privačioje teritorijoje šuo turi būti pririštas taip, kad jis iki kaimynų sklypo ribos neprieitų arčiau kaip 2 metrai. Šuo gali būti pririšamas arčiau, kai gautas raštiškas sutikimas to kaimyno, prie kurio sklypo ribos šuo prieina arčiau nei 2 metrus;
6) privačioje uždaroje teritorijoje šunys gali būti nepririšti, tačiau vartai į privačią teritoriją bet kuriuo paros metu turi būti užrakinti. Prie vartų aiškiai matomoje vietoje turi būti pakabintas apie šunį įspėjantis ženklas su užrašu ,,Palaidas šuo“.
7) šuns savininkas privalo turėti šuns registracijos pažymėjimą, pasą ar Veterinarinės tarnybos pažymėjimą;
8) voljerai turi būti prižiūrimi, valomi, plaunami ir dezinfekuojami taip, kad juose nebūtų ekskrementų, nedvoktų, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo parazitų ir ligų;
9) gyvūnai turi būti sveiki, be niežų, išplikusių egzemų, patologiškai nesiseiliojantys. Ligoti gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi. Draudžiamas jų kontaktas su sveikais gyvūnais;
10) gyvūnų savininkai turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų triukšmo, galinčio sutrukdyti žmonių ramybę, viešą rimtį.

79. Sodininkas turi teisę laikyti smulkius paukščius ir gyvūnus, jei jie laikomi specialiuose aptvaruose, griežtai laikomasi sanitarinių bei veterinarinių reikalavimų, neteršia aplinkos, nedaro žalos aplinkai, nesukelia nepatogumų kaimynų darbui ir poilsiui (neskleidžia nemalonaus kvapo, nekelia triukšmo).
80. Voljerai ar kiti gyvūnams laikyti skirti nesudėtingi statiniai statomi vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“.

XIII. ATLIEKŲ TVARKYMAS

81.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos ir atliekų tvarkymo įstatymais už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, įskaitant įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą, formos nustatymą, jos dydžio apskaičiavimą, atsakinga vietos savivaldos institucija. Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, lengvatas rinkliavos mokėtojui savivaldybės teritorijoje turi teisę nustatyti tik savivaldybės taryba savo sprendimu. Rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose. Nustatydamos vietines rinkliavas, savivaldybių tarybos tuo pačiu nustato ir jas privalančius mokėti subjektus.
82. Komunalinės atliekos renkamos į komunalinių atliekų konteinerius.
83. Surenkant ir išvežant atliekas, draudžiama:

1) versti atliekas tam tikslui nepritaikytose vietose;
2) deginti atliekas konteineriuose bei kitose tam neskirtose vietose.

84. Į konteinerius negali būti metamos šių rūšių atliekos:

1) pamazgos ir kitos skystos atliekos, naminių gyvulių ir paukščių mėšlas;
2) statybinės, medienos atliekos ir metalo laužas;
3) žolė, vaisiai ir kiti augalai;
4) naftos produktai, vaistai ir vaistinės medžiagos;
5) akumuliatoriai ir automobilinės atliekos (padangos, tepalų filtrai ir pan.);
6) organiniai tirpalai, liuminescencinės lempos, sugedę ir seni pesticidai;
7) radioaktyvias atliekos, fotografijos darbų atliekos;
8) kitos aplinkai kenksmingos ir toksiškos atliekos.

XIV. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

85. Bendrijos valdybos pirmininkas ar valdybos nariai priima su Bendrijos veikla susijusius ir Bendrijos kompetencijai priskiriamus Bendrijos narių ir kitų asmenų prašymus ir skundus.
86. Prašymai (skundai) Bendrijos valdybos pirmininkui ar valdybos nariui gali būti teikiami žodinės arba rašytinės formos, ir pateikiami tiesiogiai, siunčiami paštu į Bendrijos buveinės registracijos vietą.
87. Prašymai (skundai) Bendrijos valdymo organo turi būti išnagrinėti per 30 dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Prašymo (skundo) nagrinėjimo terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas papildomai, tačiau neilgiau nei 30 dienų.
88. Prašymai (skundai) priklausomai nuo jų sprendimo (reikalavimų) turinio nagrinėjami Bendrijos valdymo organo arba teikiami svarstyti Bendrijos narių susirinkimui.
89. Prašymą (skundą) pateikęs asmuo, Bendrijos valdymo organo gali būti kviečiamas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį. Asmens neatvykimas į prašymo (skundo) nagrinėjimo posėdį nesustabdo jo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo.
90. Atsakymai į rašytinius prašymus (skundus) pateikiami raštu.

XV. KOMISIJŲ SUDARYMAS

91. Bendrijos reikalų sprendimui, kai būtinos specialios žinios, įgūdžiai, atitinkama kvalifikacija ar asmeninės savybės, Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdymo organo sprendimu gali būti sudaromos komisijos.
92. Narystė komisijoje yra savanoriška. Komisijos narių skaičius neribojamas, tačiau komisijoje negali būti lyginis narių skaičius. Komisijos nariai iš savo tarpo renka komisijos pirmininką.
93. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, turi pagrindinio balso teisę komisijos narių nuomonėms išsiskyrus.
94. Komisija turi teisę gauti jai pavesto klausimo sprendimui būtinus dokumentus, kviesti į komisijos posėdžius Bendrijos narius, prašyti Bendrijos valdymo organo ar Bendrijos susirinkimo narių komisijos darbui reikalingų finansinių išteklių.
95. Komisija išnagrinėjusi pavestą klausimą surašo išvadą, kurią pateikia ją sudariusiam Bendrijos valdymo organui.

XVI. BENDRIJOS TURTAS IR PAJAMOS

96. Bendrijos narių susirinkimas nustato Bendrijos mokesčius ir jų dydžius. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
97. Bendrijos mokesčiai yra:

1) Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
2) infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestis, mokamas kitų asmenų
3) pajamos iš Bendrijos turto;
4) iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
5) valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
6) fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas;
7) valstybės leidžiamos 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio;
8) kitos teisėtai įgytos pajamos.

98. Mokesčiai mokami pinigais. Bendrijos nario mokestis yra kiekvienais kalendoriniais metais mokamas, vienkartinis, nustatyto dydžio mokestis. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai.
99. Kiti asmenys susirinkimo nustatyta tvarka atsiskaityto už jiems teikiamas paslaugas, moka infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestį.
100.Tiksliniai mokesčiai naudojami Bendrijos narių susirinkimo tvirtinamoje sąmatoje ir ilgalaikiame (metiniame) bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros plane numatytiems darbams, prekėms ar paslaugoms apmokėti.
101. Mokesčių apskaičiavimą, atsižvelgiant į tvirtinamą sąmatą ir ilgalaikį bendrojo naudojimo atnaujinimo ir priežiūros planą, vykdo Bendrijos buhalteris.
102. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai privalomi visiems Bendrijos nariams. Gali būti nustatomas tik kitas mokesčių sumokėjimo terminas.
103. Bendrijos narių susirinkimo nustatytos įmokos ne bendrijos nariams, infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestis yra privalomi asmenims, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstojusiems iš bendrijos arba iš jos pašalintiems, taip pat juridiniams asmenims, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje.
104. Bendrijos narių susirinkimo nustatyti mokesčiai gali būti sumokami į SWEDBANKAS esančią Bendrijos sąskaitą Nr.LT 627300010089708032 arba tiesiogiai buhalteriui.
105. Laiku nesumokėjus nustatytų mokesčių, nuo kiekvienos paskesnės dienos skaičiuojami O,O2procentų dydžio delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėtinos mokesčių sumos.
106. Asmenų ir jų turto atžvilgiu, kurie nemoka bendrijos narių susirinkimo nustatytų mokesčių, gali būti taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos teisinės priemonės.

XVII. ATSAKOMYBĖ

107. Bendrijos narys, kuris pats asmeniškai ar jo šeimos narys nevykdo šių taisyklių reikalavimų ar nevykdo Bendrijos įstatuose įvardintų nario pareigų ar nesilaiko Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų Bendrijos narių susirinkimo ar Bendrijos valdybos sprendimu gali būti:

1) pareiškiamas įspėjimas;
2) atjungiamas vandens tiekimas;
3) taikomas viešas asmens ir veiksmų skelbimas;
4) pašalinama iš Bendrijos narių.

108. Bendrijos nariui ar jos šeimos nariui už veiksmus ar neveikimą, kuriais padaryta žala kitam Bendrijos nariui, jo turtui, Bendrijai ar kitiems asmenims esantiems Bendrijos teritorijoje, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta turtinė atsakomybė.
109. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą, Bendrijos įstatus ir Bendrijos vidaus tvarkos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Patvirtinta Sodininkų bendrijos „VAIRAS“
narių susirinkime, įvykusiame
2015 metų gegužės mėn. 30 dieną.

 

Comments are closed.