Archive for balandžio, 2019

Kvietimas į visuotinį ataskaitinį SB „Vairas“ susirinkimą

balandžio 13th, 2019

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS DIDLAUKIO G. 27-1, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973, PRANEŠIMAS DĖL BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO
Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.
Susirinkimo data: 2019 m. Balandžio 27 d. 12 val.
Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie buhalterės būdelės.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Naujos Bendrijos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
5. Bendrijos revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai
6. Pajamų – išlaidų sąmatos 2019 m. tvirtinimas (Pastaba:būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams)
7. Kiti klausimai.
Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. Gegužės 11 d. 12 val.. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais (ataskaitomis, įstatų projektu, 2019 pajamų – išlaidų sąmata) galima susipažinti http://sbvairas.lt/.

Pagarbiai,
Bendrijos valdyba:

Dainius Palukaitis
Danutė Jasiulionienė
Voitech Vitkovskij
Vytautas Šauklys
Alis-Jonas Plepys
Sigitas Šiupis
Bronislav Macesovič

Pajamų -išlaidų planavimas 2019 m.

balandžio 13th, 2019

Sveiki,

siunčiu susipažinimui pajamų – išlaidų sąmatą, kurią reikės priimti susirinkime.

Išlaidos

2304 Eur – valdybos pirmininko atlyginimas (1/4 etato min. atlyginimas) su paj. mokesčiu ir Sodra
4200 Eur – Buhalterinės įmonės paslaugos
4000 Eur – vasaros vanduo ir jo priežiūra vandens naudotojai
800 Eur – vasarinio vandens infrastruktūros rinkliava nenaudojantiems vandens
400 Eur – asociacijos mokestis
1548 Eur – pašto ir teisinės paslaugos, įstatų keitimui
600 Eur – ūkinės ir kanceliarinės sąnaudos
———–
13852 Eur
19028 Eur – tikslinis mokestis už centrinės gatvės (1 km) apšvietimą 50/50 savivaldos programoje
————
32880 Eur – IŠ VISO

———————————————————————————————–

Pajamos

13852 Eur – SB narių mokesčiai ir nenarių mokesčiai
19028 Eur – tikslinė rinkliava už centrinės gatvės apšvietimą
———–
32880 Eur – IŠ VISO

Pagal skaičiavimus gaunasi jog standartinio sklypo savininkas naudojantis vasaros vandenį turės už 2019 m. turės
įnešti 119 Eur, atsijungęs nuo vandens – 107 Eur.

Dėmėsio – popierinė forma tiems, kurie norėtų paremti SB „Vairas“ 2 proc., tačiau nenori pildyti elektroninės versijos

balandžio 13th, 2019

Pateikiame popierinę 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo kaip paramos SB Vairui formą

FR0512(4)

Kaip užpildyti formą – kartojame instrukciją:

Skirk 2% pajamų mokesčio SB VAIRAS

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) Mokestinis laikotarpis – 2018
(!) Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191499973
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis SB VAIRAS
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00
(!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2022 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Pagarbiai,

Dainius Palukaitis
tel. 8 675 27799

Valdybos pirmininko komentaras dėl įstatų naujo redakcijos

balandžio 13th, 2019

Mieli bendrijos nariai,

glaustai noriu akcentuoti tai, kas pagal naujus įstatų redalciją keistųsi.

1. Valdybos narių skaičius – dabar 7, siūloma 5. Praktika rodo, jog veiklūs 5 nariai yra pakankama jėga darbui organizuoti. Esant didesniems projektams savanoriavimo principu galima įgalioti veiklius žmones, jiems nedalyvaujant biurokratinėse procedūrose. Tokią patirtį jau turime – apšvietimo projekto valdymas, korespondencijos tvarkymas – dalinai vyko savanorystės ir įgaliojimų būdu.

2. SB narius priima ir atleidžia valdyba. Anksčiau priimti ir atleisti galėjo tik visuotinis susirinkimas. Tad naujas narys turėjo laukti inauguracijos vos ne metus. Išimtis daroma įsiskolinusiems SB nariams, kurių šalinimui turi pritarti SB susirinkimas. Beje numatoma, jog SB narys nemokėjęs 3 metus, būtų šalinamas iš narių. Tai leidžia nepažangius savininkus eliminuoti iš sprendimų priėmimo.

3. Susirinkimo pranešimui, kuriuose sprendžiami strateginiai klausimai, be asmeninio kontakto ir SB lentų kaip privalomą pranešimų platformą siūlome palikti Vilniaus m. savivaldybės puslapį atsisakant skalbimų dienraščiuose. Pastarieji skelbimai brangiai kainuoja, o naudos iš jų nėra.

Esant klausimams, kreipkitės raštu dainius@komo.lt, į valdybos pirmininką.

Bendrijos nariams susipažinti – SB „Vairas“ įstatų projektas

balandžio 13th, 2019

SODININKŲ BENDRIJOS
„VAIRAS“
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sodininkų bendrija „Vairas“ (toliau – Bendrija) yra sodininkų bendrai įsteigta, atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
2. Sutrumpintas bendrijos pavadinimas – SB „Vairas“.
3. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.
4. Juridinio asmens kodas – 191499973.
5. Bendrijos buveinė keičiama sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridinių asmenų registre.
6. Bendrija veikia Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje.
7. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
8. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai.
9. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
10. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
11. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.

II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
12. Bendrijos veiklos tikslai yra:
12.1. įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu;
12.2. puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.
13. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:
13.1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga Bendrijos turtui prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
13.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus plėtojant mėgėjų sodininkystės veiklą;
13.3. padeda sodininkams realizuoti jų išaugintą ir pagamintą produkciją;
13.4. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjų sodininkystę;
13.5. organizuoja mėgėjų sodo teritorijos planavimą;
13.6. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai;
13.7. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjų sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja talkas aplinkai tvarkyti;
13.8. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;
13.9. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.
14. Siekdama savo tikslų Bendrija turi teisę:
14.1. įvairiais teisėtais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti Bendrijos tikslus ir uždavinius;
14.2. steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
14.3. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
14.4. steigti fondus;
14.5. užsiimti vaisių, uogų, daržovių, gėlių auginimu, dekoratyvine sodininkyste, bitininkyste, vaistažolių auginimu, grybų auginimu, augalų sėklininkyste;
14.6. užsiimti veikla, susijusia su poilsio organizavimu;
14.7. turėti parduotuves ir prekiauti sodininkų užauginta ir pagaminta produkcija, taip pat kitomis sodininkams reikalingomis prekėmis;
14.8. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjų sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;
14.9. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
14.10. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi vykdyti šią ūkinę veiklą:
01.13.50 Daržovių sėklų gavyba; 01.13.60 Grybų ir valgomųjų trumų auginimas; 01.19.10 Gėlių auginimas; 01.21 Vynuogių auginimas; 01.28 Prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių formacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; 01.29 Kitų daugiamečių augalų auginimas; 01.49.20 Bitininkystė; 10.32 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba; 47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas; 47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse; 47.21 Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; 47.76 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; 47.81 Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu; 58.19 Kita leidyba; 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas; 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; 81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas

III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
15. Bendrija turi šias teises ir pareigas:
15.1. verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su Bendrijos veiklos tikslais;
15.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
15.3. nustatyti savo produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymu nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;
15.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
15.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
15.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio ar tarptautinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
15.7. gauti lėšų ar kitokio turto iš užsienio valstybių valdžios ir valdymo institucijų, mėgėjų sodininkystės mokslinių ir kitokių tyrimų bei sodininkystės švietimo reikmėms;
15.8. reorganizuotis ar likviduotis.
16. Bendrija privalo laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius.
17. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.
18. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už Bendrijos prievoles.
19. Bendrijai draudžiama:
19.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, negu yra nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
19.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
19.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
19.4 skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas;
19.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.

IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS, NARIŲ IR KITŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS
20. Bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas jų įgaliotas bendrasavininkas.
21. Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę naudotis Bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų mėgėjų sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių, asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
22. Bendrijos narys turi šias teises:
22.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizijos komisijos nariu;
22.2. reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus;
22.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius;
22.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės produkciją;
22.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir šiuose įstatuose nustatyta tvarka gauti bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
22.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises;
22.7. šių įstatų nustatyta tvarka išstoti iš Bendrijos. Šia teise pasinaudojusiems asmenims stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendrijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
23. Bendrijos narys turi šias pareigas:
23.1. laikytis Bendrijos įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus;
23.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai, imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus. Bendrijos narys, kuris negali pats atlikti šiame punkte nustatytų pareigų, privalo užtikrinti, kad tai padarytų įgalioti asmenys, suderinę tai su bendrija;
23.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
23.4. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius;
23.5. informuoti apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;
23.6. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
23.7. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį ar bendrijos narių susirinkimo nutarimą;
23.8. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;
23.9. perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, privalo apie tai informuoti Bendrijos valdybą raštu prieš 10 darbo dienų bei atsiskaityti su Bendrija pagal visas savo prievoles;
23.10. perleidęs nuosavybės teise jam priklausantį sodo sklypą, išstoti iš Bendrijos.
24. Asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje (toliau – šiuose įstatuose Kiti asmenys) turi šias teises:
24.1. dalyvauti bendrijos narių susirinkime be balso teisės;
24.2. susipažinti su asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga šių įstatų nustatyta tvarka;
25. Kiti asmenys turi šias pareigas:
25.1. nustatyta tvarka atsiskaityti už jiems teikiamas paslaugas ir naudojimąsi bendro naudojimo objektais pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas;
25.2. mokėti infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestį, jei tokį mokestį nustatė bendrijos narių susirinkimas;
25.3. mokėti kitas įmokas, jei tokias nustatė bendrijos narių susirinkimas;
25.4. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai, imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus. Jei jis negali pats atlikti šiame punkte nustatytų pareigų, privalo užtikrinti, kad tai padarytų įgalioti asmenys;
26. Sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, mėgėjų sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjų sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
27. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

V. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE SODININKŲ BENDRIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
28. Sodininkų bendrijos nariai turi teisę susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą šioje Tvarkoje nustatytomis sąlygomis.
29. Bendrijos nariai gali būti supažindinami su dokumentais ir informacija šiais būdais:
29.1. pagal bendrijos nario pateiktą prašymą;
29.2. Bendrijos valdyba dokumentus ir informaciją viešai skelbia bendrijos interneto svetainėje;
29.3. Bendrijos valdyba informuoja bendrijos narius asmeniškai, žiniasklaidoje ar kitais šiuose įstatuose numatytais būdais.
30. Susipažinimas su dokumentais ir (ar) informacija pagal bendrijos nario pateiktą prašymą:
30.1. Kiekvienas bendrijos narys, norėdamas susipažinti su dokumentais ir (ar) informacija, privalo raštu pateikti prašymą Bendrijos valdybai;
30.2. Prašyme turi būti nurodoma: bendrijos nario vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, sklypo numeris, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomų dokumentų ir (ar) informacijos panaudojimo tikslas, prašomų pateikti dokumentų ir (ar) informacijos apimtis, laikotarpis, už kurį norima gauti dokumentus ir (ar) informaciją; Prašyme turi būti nurodyta data ir laikas, kada bendrijos narys pageidautų susipažinti su prašomais dokumentais ir (ar) informacija;
30.3. Pagal Bendrijos nario pateiktą prašymą Bendrijos valdymo organas pateikia bendrijos nariui susipažinti su:
30.3.1. Asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga;
30.3.2. Bendrijos įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis;
30.3.3. Bendrijos narių susirinkimo protokolais;
30.3.4. Revizijos komisijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaita;
30.3.5. Kitais dokumentais ir informacija.
30.4. Siekiant nepažeisti trečiųjų asmenų teisės į jų privataus gyvenimo neliečiamumą, dokumentai ir informacija bendrijos nariams gali būti teikiama nuasmeninta;
30.5. Bendrijos narys turi būti informuotas apie jo prašymo patenkinimą ar atsisakymą jį patenkinti per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos;
30.6. Prašymą patenkinus, Bendrijos valdyba turi sudaryti bendrijos nariui sąlygas susipažinti su dokumentais ir informacija;
30.7. Su dokumentais ir informacija bendrijos narys susipažįsta sodininkų bendrijos buveinėje ar kitoje vietoje, dalyvaujant sodininkų bendrijos valdybos pirmininkui ar jo įgaliotam valdybos nariui (įgaliotam asmeniui);
30.8. Bendrijos narys neturi teisės: pateiktų dokumentų ir informacijos originalų išsinešti iš bendrijos buveinės ar kitos nurodytos patalpos, perduoti dokumentus ir informaciją kitiems asmenims, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti pateiktus dokumentus.
31. Už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas gali būti mokamas bendrijos narių susirinkimo nustatytas mokestis.
32. Sodininkų bendrijos valdyba gali atsisakyti teikti dokumentus ir informaciją, jeigu:
32.1. Prašymas pateiktas nesilaikant 30 p. numatytos tvarkos;
32.2. Bendrijos narys nesutinka laikytis numatytų sąlygų;
32.3. Prašymo patenkinimas gali pažeisti kitų Bendrijos narių interesus;
32.4. Prašymo patenkinimas gali sudaryti sąlygas gautą informaciją panaudoti asmeninei ar trečiųjų asmenų naudai, tuo pačiu pakenkiant sodininkų bendrijos tikslams;
32.5. Suteikęs informaciją, Bendrijos valdymo organas pažeistų teisės aktų reikalavimus.
33. Bendrijos valdybos sprendimą neleisti susipažinti su dokumentais ir informacija bendrijos narys gali skųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
34. Dokumentų ir kitos informacijos apie sodininkų bendrijos veiklą pateikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bei šiuose įstatuose numatytos dokumentų ir informacijos apie bendrijos veiklą nustatytos tvarkos reikalavimus.
35. Asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi teisę susipažinti tik su sodininkų registravimo knyga.
36. Asmenys, turintys bendrijos nario įgaliojimą (notariškai patvirtintą), turi teisę susipažinti su bendrijos dokumentais ir informacija pagal įgaliojime jiems suteiktas teises ir pareigas ar numatytus veiksmus, kuriuos jie gali atlikti įgaliotojo vardu.

VI. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA⃰
37. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į Bendriją, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
38. Sodininkas įstoja į bendriją, išstoja iš jos arba yra pašalinamas Bendrijos narių valdybos sprendimu.
39. Įstojimo į bendriją tvarka:
39.1. Prašymas stoti į Bendriją paduodamas Bendrijos valdybai, kuri posėdyje svarsto sodininko prašymą dėl priėmimo į bendrijos narius klausimą.
39.2. Bendrijos valdyba, pritarusi sodininko prašymui įstoti į bendriją, apie tai informuoja sodininką ir į pareigoja jį per 30 dienų sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.
39.3. Sodininkas, sumokėjęs stojamąjį nario mokestį per nustatytą terminą, yra priimamas į bendrijos narius, įrašant jo duomenis Bendrijos narių registravimo knygoje.
39.4. Jei sodininkas nesumoka stojamojo nario mokesčio iki nustatyto termino, jo prašymas yra atmetamas. Tokiam sodininkui yra suteikiama pakartotinė teisė kreiptis su prašymu dėl įstojimo į bendriją.
40. Bendrijos buveinėje turi būti asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knyga, kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys. Joje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), sklypo valdymo teisės pagrindas, sodo sklypo plotas ir adresas (sklypo numeris), sodininko įstojimo į Bendrijos narius data, išstojimo (pašalinimo) iš Bendrijos narių data.
41. Su asmenų registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo, įsigijęs sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje.
42. Bendrijos nariui gali būti išduodamas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas). Priėmus sprendimą išduoti Bendrijos nario pažymėjimą (bilietą), privalomieji nario pažymėjimo (bilieto) rekvizitai yra šie: Bendrijos pavadinimas, nario vardas, pavardė, nuotrauka, sklypo plotas, adresas (sklypo numeris), įstojimo į Bendriją data, Bendrijos antspaudas, Bendrijos pirmininko parašas. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) išdavimo, rekvizitų papildymo, nario pažymėjimo (bilieto) keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.
43. Narystė Bendrijoje pasibaigia:
43.1. nariui mirus;
43.2. nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą;
43.3. nariui išstojus iš Bendrijos ar jį pašalinus iš Bendrijos;
43.4. Bendriją likvidavus.
44. Išstojimo iš Bendrijos tvarka ir sąlygos:
44.1. Bendrijos narys gali bet kuriuo metu išstoti iš Bendrijos parašęs prašymą Bendrijos valdybai;
44.2. Gautas bendrijos nario prašymas turi būti registruojamas;
44.3. Jeigu bendrijos narys neturi jokių prievolių Bendrijai, Bendrijos valdyba savo nutarimu patvirtina nario išstojimą iš Bendrijos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos;
44.4. Jeigu bendrijos narys turi prievolių Bendrijai, Bendrijos valdyba artimiausiam bendrijos narių susirinkimui pateikia svarstyti nario išstojimo klausimą;
44.5. Bendrijos narių susirinkimo sprendimu patvirtinamas nario išstojimas ir išsprendžiama šio nario atsiskaitymo su Bendrija tvarka ir terminai.
44.6. Asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, registravimo knygoje įrašoma nario išstojimo data. Stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendrijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
45. Pašalinimo iš Bendrijos tvarka ir sąlygos:
45.1. Bendrijos narys gali būti pašalinamas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu kai:
45.1.1. Bendrijos narys šiurkščiai pažeidžia šiuos įstatus;
45.1.2. pažeidžia Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;
45.1.3. pažeidžia Bendrijos narių susirinkimo nutarimus;
45.1.4. nemoka bendrijos narių susirinkimo nustatyto nario mokesčio, kitų mokesčių daugiau kaip 3 metus iš eilės;
45.1.5. nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.
45.2. Prieš pateikiant Bendrijos narių susirinkimui svarstyti klausimą dėl nario pašalinimo iš Bendrijos, Bendrijos valdyba prieš 30 dienų narį įspėja raštu. Įspėjime turi būti nurodyti konkretūs šalinimo motyvai;
45.3. Narys, gavęs tokį įspėjimą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo įspėjimo gavimo dienos, turi teisę kreiptis į Bendrijos valdybą dėl taikaus konflikto sureguliavimo. Taikiai neišsprendus konflikto, Bendrijos valdyba klausimą dėl nario pašalinimo perduoda svarstyti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui, kuris priima galutinį sprendimą.
46. Asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti Bendrijos nariais, išstoję iš Bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai bei už visas paslaugas ir naudojimąsi bendro naudojimo objektais atsiskaito pagal Bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, išstojusiems ar pašalinamiems iš Bendrijos jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.

VII. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
47. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
47.1. keisti Bendrijos įstatus;
47.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;
47.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
47.4. iš Bendrijos narių rinkti revizijos komisiją bei jos pirmininką ir tvirtinti šios komisijos darbo reglamentą;
47.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;
47.6. vertinti Bendrijos valdybos veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;
47.7. spęsti neatsiskaičiusių Bendrijai bendrijos narių pašalinimo ir išstojimo iš bendrijos klausimus;
47.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;
47.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus tvarkos taisykles;
47.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;
47.11. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
47.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;
47.13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą;
47.14. rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;
47.15. spręsti mėgėjų sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.
48. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais.
49. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
50. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:
50.1. Bendrijos narių susirinkimo (eilinio ar neeilinio) sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba, 1/10 Bendrijos narių ir revizijos komisija.
50.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu.
50.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai Bendrijos valdybai pateikia paraišką, pasirašytą ne mažiau kaip 1/10 sodininkų bendrijos narių. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos.
50.4. Jei Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti (ar nesušaukti) Bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos ir nepranešė apie savo sprendimą iniciatorių nurodytam asmeniui, narių susirinkimas gali būti šaukiamas iniciatorių (daugiau kaip 1/10 Bendrijos narių ar revizijos komisijos) sprendimu.
50.5. Bendrijos valdyba pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti Bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai nuo finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, jei paraiška paduota nesilaikant reikalavimų. Šiais atvejais bendrijos valdyba atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam atstovui.
50.6. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos.
50.7. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, priėmę sprendimą sušaukti narių susirinkimą, turi ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdami skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, jei yra galimybių, paskelbdami informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodami elektroninių ryšių priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais.
50.8. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje bendruomenių skelbimų puslapyje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas. Be to, pranešimai skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje (jei ją bendrija turi), siunčiami elektroniniais laiškais.
50.9. Skelbime turi būti nurodoma kada, kur ir kokiu laiku bus organizuojamas susirinkimas, susirinkimo darbotvarkė, kur galima susipažinti su siūlomais sprendimų projektais, kas šaukia susirinkimą.
51. Bendrijos narių susirinkimo pravedimas:
51.1. Kiekviename Bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, balsų skaičiavimo komisija.
51.2. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens pagal įgaliojimą ar pagal balsavimo teisės perleidimo sutartį, pasirašo įgaliotas asmuo (vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti tik vienam Bendrijos nariui). Narių registravimo sąrašą pasirašo Bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Registravimo sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu.
51.3. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos (notaro nepatvirtintos) rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą.
51.4. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje Bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas Bendrijos narių susirinkime, atstovauja Bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja Bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti susirinkimo šaukimo iniciatoriams (Bendrijos valdybai, 1/10 Bendrijos narių ar revizijos komisijai). Šiuo atveju laikoma, kad Bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutartis notariškai netvirtinama, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdybos ar atskirų jos narių rinkimo ar atšaukimo, Bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
51.5. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą.
51.6. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
51.7. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie Bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys Bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.
51.8. Protokolai saugomi ne trumpiau kaip dešimt metų. Pasirašyto protokolo kopija viešai skelbiama skelbimų lentoje ar šių įstatų 29 punkte nurodytais būdais.
52. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų gali būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame narių susirinkime priimami paprasta ar šių įstatų nustatytais atvejais – kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių Bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.
53. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus nustatytas išimtis.
54. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime balsų dauguma.
55. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, taip pat sprendimai, priimami balsuojant raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 bendrijos narių.
56. Balsavimas Bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams klausimais, dėl kurių nors vienas narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių.
57. Slaptas balsavimas vykdomas šia tvarka:
57.1. Susirinkime daroma pertrauka;
57.2. priėmus sprendimą dėl slapto balsavimo yra paruošiami slapto balsavimo biuleteniai, kurie antspauduojami bendrijos antspaudu;
57.3. Slapto balsavimo biuletenyje įrašoma, Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data ir darbotvarkės klausimo, dėl kurio balsuojama, numeris, balsavimo rezultatai: „už“, „prieš“, „susilaikė“ ir išdalinama susirinkime dalyvaujantiems Bendrijos nariams;
57.4. Bendrijos nariai balsuoja išreikšdami savo nuomonę padarant atžymą ties pasirinktu sprendimu: „už“, „prieš“, „susilaikė“, biuletenis su tokia atžyma grąžinamas balsų skaičiavimo komisijai;
57.5. Baigus balsavimą, balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja rezultatus ir surašo balsų skaičiavimo protokolą. Biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, susirinkimo data, klausimo, dėl kurio balsuota, pavadinimas.
58. Jeigu Bendrijos narys negali dalyvauti bendrijos narių susirinkime, jis dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.
59. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:
59.1. Apie savo sprendimą balsuoti iš anksto Bendrijos narys informuoja susirinkimo organizatorių ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios.
59.2. Išankstinio balsavimo biuletenio formą patvirtina susirinkimo organizatorius, todėl jis turi teisę atsisakyti priimti iš bendrijos nario, turinčio balsavimo teisę, kitokios formos išankstinio balsavimo biuletenį, nei susirinkimo organizatoriaus patvirtinta forma.
59.3. Išankstinio balsavimo biuletenio formoje nurodoma: Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir/ar adresas, darbotvarkės klausimų pavadinimai, už kuriuos balsuojama ir nario nuomonė “už” arba “prieš” arba „susilaikė“ konkrečiu darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Taip pat užpildyto biultenio grąžinimo būdai ir data, iki kurios reikia grąžinti biuletenį.
59.4. Balsavimo biuleteniai gali būti išsiunčiami bendrijos nariams el. paštu, paštu ar gali būti įteikiami asmeniškai. Jei leidžia techninės galimybės, biuletenis gali būti prieinamas sodininkų bendrijos tinklalapyje.
59.5. Susirinkimo organizatorius turi sudaryti sąlygas nariui, balsuojančiam iš anksto, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamais darbotvarkės klausimais.
59.6. Užpildytus biuletenius susirinkime negalėsiantys dalyvauti Bendrijos nariai turi atsiųsti el. paštu, paštu ar įteikti asmeniškai susirinkimo organizatoriams iki biuletenyje nurodytos datos.
59.7. Balsuojantis el. paštu Bendrijos narys užpildytą biuletenį turi siųsti iš savo nuolat naudojamos el. pašto dėžutės ir savo el. laišką pasirašyti vardu ir pavarde, kad būtų galima identifikuoti asmenį ir išvengti balsavimo daugiau nei vieną kartą arba ne Bendrijos narių balsavimo.
59.8. Gautus užpildytus biuletenius rinkimų organizatorius atspausdina ir kaupia voke, kurį per visuotinį susirinkimą įteikia Balsų skaičiavimo komisijai. Balsų skaičiavimo komisija savo protokole atskirai pažymi gautų išankstinio balsavimo biuletenių skaičių ir balsavimo rezultatus, ir visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių balsavimo rezultatus, atskiru punktu juos susumuodama, ir visuotiniam susirinkimui paskelbia bendrus balsavimo rezultatus.
59.9. Bendrijos nario balsavimas iš anksto užpildant ir pateikiant išankstinio balsavimo biuletenį įskaitomas į visuotinio narių susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo išankstinio balsavimo biuleteniai.Bendrijos narys, kuris iš anksto pareiškė savo nuomonę raštu, neturi teisės antrą kartą balsuoti pačiame susirinkime.

60. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušaukę susirinkimo. Sprendimą dėl balsavimo raštu (apklausos būdu) priima susirinkimo organizatorius.
61. Balsavimas raštu, nesušaukus narių susirinkimo, vykdomas taip:
61.1. Parengiamas balsavimo raštu biuletenis, kuriame nurodoma Bendrijos pavadinimas, įrašomas svarstomas klausimas, siūlomi sprendimo būdas (-ai), balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas.
61.2. Balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam Bendrijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Apie balsavimą raštu taip pat paskelbiama viešai skelbimų lentoje.
61.3. Bendrijos narys, gavęs balsavimo biuletenį, turi per 14 kalendorinių dienų nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje, ar pritaria siūlomam nutarimo būdui (būdams). Užpildytas biuletenis pasirašomas.
61.4. Balsavimo biuleteniai laikomi negaliojančiais, jei jie nepasirašyti ar neužpildyti.
61.5. Užpildytą balsavimo biuletenį bendrijos narys turi grąžinti įgaliotam asmeniui, arba atsiųsti biuletenį jame nurodytu adresu, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę.
61.6. Balsavimo rezultatus apibendrina susirinkimo organizatorius, patvirtinta balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš Bendrijos narių atstovų. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina susirinkimo organizatorius. Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas Bendrijos skelbimų lentoje ar šių įstatų 29 punkte nurodytais būdais.
61.7. Balsuojant raštu, priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip 2/3 Bendrijos narių.
61.8. Balsavimo biuleteniai sudedami į voką, vokas užklijuojamas, antspauduojamas. Ant voko užrašoma Bendrijos pavadinimas, data, klausimai, dėl kurių balsuota, pavadinimai.
61.9. Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino grąžintų ar perduotų per įgaliotą asmenį, ar įmestų į balsadėžę ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 2/3 Bendrijos narių plius vienas.
61.10. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas susirinkimo organizatorių sprendimu ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui.
62. Bendrijos narių susirinkimo priimti sprendimai (protokolai) registruojami ir skelbiami (sprendimai, išrašai iš protokolų) Bendrijos skelbimų lentose ar šių įstatų 29 punkte nurodytais būdais.

VIII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ
63. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
64. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 (penki).
65. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trejų) metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų Bendrijos valdybos narių kiekvienas renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
66. Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami Bendrijos narių susirinkimo sprendimu. Sprendimas yra teisėtas, jei už jį balsuoja daugiau kaip 1/2 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos valdybos narių atšaukimo organizuojamas ta pačia tvarka kaip ir dėl valdybos narių rinkimo.
67. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka Bendrijos narių susirinkimas.
68. Bendrijos valdyba:
68.1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų;
68.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
68.3. veikia bendrijos vardu teisiniuose santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius. Sodininkų bendrijų įstatymo nurodytus sandorius Bendrijos valdyba gali sudaryti, kai yra toks narių susirinkimo sprendimas;
68.4. įgyvendina Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą;
68.5.sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia Bendrijos narių susirinkimui;
68.6. tvarko ir saugo Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus ir asmenų įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą registravimo knygą;
68.7. šių įstatų nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus Bendrijos narių susirinkimui;
68.8. Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia Juridinių asmenų registrui;
68.9. Įstatymų ir šių įstatų nustatytus viešus pranešimus skelbia viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių arba savivaldybės interneto svetainėje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas;
68.10. teikia Bendrijos nariams reikalingą informaciją, dokumentus šių įstatų V dalyje nustatyta tvarka;
68.11. sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją, išstojimo ar pašalinimo iš jos klausimus;
68.12. sprendžia dėl paslaugų, numatytų bendrijos įstatuose, teikimo asmenims, turintiems sklypą bendrijos teritorijoje;
68.13. atlieka kitas Sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat šių įstatų nustatytas pareigas.
69. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.
70. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
71. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių.
72. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
73. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos pirmininko balsas.
74. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.
75. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizijos komisijai būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.
76. Ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo Bendrijos valdyba privalo parengti Bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai Bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, Bendrijos veiklos planai ir prognozės.
77. Išrinkus ir įregistravus naują valdymo organą, per narių susirinkime nustatytą laiką, buvęs Bendrijos valdymo organas perduoda naujam valdymo organui: Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, Bendrijos techninius ir juridinius dokumentus, asmenų įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą registravimo knygą, bendrijos antspaudą bei kitus Bendrijos dokumentus. Dokumentai perduodami sudarant perdavimo-priėmimo aktą.
78. Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų ir kiti įstatymai.
79. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, Sodininkų bendrijų ir kitus įstatymus.
80. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 kalendorines dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą.
81. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo.
82. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi Bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo įstatymu nustatyta tvarka sprendžia teismas.

IX. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ
83. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija. Jos narių skaičius yra 3 (trys). Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas renkami narių susirinkime 3 metų kadencijai. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas.
84. Revizijos komisijos nariu negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
85. Revizijos komisija:
85.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
85.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus;
85.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;
85.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui;
85.5. turi iniciatyvos teisę sušaukti Bendrijos narių susirinkimą.

X. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA, NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA
86. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.
87. Nepiniginiai įnašai įvertinami Bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.
88. Bendrijos valdybos organizuojamuose bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymo ar kituose darbuose (talkose) turi dalyvauti visi Bendrijos nariai. Jei Bendrijos narys negali tokiose talkose dalyvauti, jis privalo įmokėti į Bendrijos sąskaitą Bendrijos narių susirinkimo nustatytą piniginį įnašą, kuris panaudojamas samdomų darbuotojų darbui apmokėti. Bendrijos valdyba privalo apskaityti talkose dirbančių bendrijos narių ir jo šeimos narių darbo sąnaudas ir šias sąnaudas įskaityti kaip įnašą Bendrijos narių susirinkimo patvirtinta tvarka. Bendrijos narių susirinkimo sprendimu bendrijos nariai gali būti atleisti nuo dalyvavimo talkose (senyvas amžius, invalidumas ir pan.).

XI. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
89. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
90. Sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir įrenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikštelės, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjų sodo teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.
91. Bendrijos valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir prireikus jį papildyti arba pakeisti. Šiame apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų techninė būklė. Bendrijos valdyba bendrojo naudojimo objektų aprašą viešai paskelbia nariams ir pateikia jį kitiems su bendrojo naudojimo objektų valdymu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti turto inventorizaciją atlikti iš naujo. Sprendimus dėl pakartotinės inventorizacijos priima bendrijos narių susirinkimas.
92. Bendrijai priklausančio nuosavybės teise turto aprašas tvirtinamas Bendrijos valdybos kiekvienais kalendoriniais metais pateikiant turto aprašymą ir kitus jį nustatančius duomenis.
93. Bendrijos pajamas sudaro:
93.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
93.2. infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestis, mokamas kitų asmenų;
93.3. pajamos iš Bendrijos turto;
93.4. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
93.5. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
93.6. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai ( parama, labdara, pagal testamentą, dovanojimas) perduoti ar padovanotos lėšos ir kitas turtas;
93.7. pajamos iš 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio;
93.8. kitos teisėtai įgytos pajamos.
94. Bendrijos nario mokesčiai, infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestis mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
95. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
96. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
97. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą rengia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba.
98. Jei bendrijos narių susirinkimas šaukiamas iniciatorių sprendimu (1/10 bendrijos narių ar revizijos komisija), sprendimą dėl įstatų projekto įtraukimo į darbotvarkę priima susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
99. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas.
100. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
101. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia Juridinių asmenų registrui.
102. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

XIII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
103. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.
XIV. GINČŲ SPRENDIMAS
104. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
105. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas.
106. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui.
107. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu.
108. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.

Patvirtinta Sodininkų bendrijos “___________“*
narių susirinkime 20___ m. ______________ __d.*

Bendrijos narių susirinkimo
įgaliotas asmuo ____________________________ *

Skirk 2% pajamų mokesčio SB VAIRAS

balandžio 7th, 2019

Kviečiame prisidėti prie savo pačių aplinkos gerovės. Tai galite padaryti pervesdami iki 2% savo pajamų mokesčio SB VAIRAS iki 2019-05-01. Per susirinkimą nubalsuosime kam skiriame surinktą 2% paramą. Galite užpildyti popierinę versiją. FRO512 v.4 arba formą užpildyti internete.

Jei norite tai padaryti internetu:
Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FRO512 v.4 formą.
1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
2. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
3. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) Mokestinis laikotarpis – 2018
(!) Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191499973
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis SB VAIRAS
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00
(!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2022 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Pagarbiai,

SB „Vairas“ valdyba