EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1/2020

lapkričio 2nd, 2020

EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1/2020

2020 m. Rugsėjo 26 d., Vilnius

Eilinis bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.

Skelbiant eilinį ataskaitinį sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimą (toliau – susirinkimas) nariai buvo informuoti ir kviečiamis skelbimais skelbimų lentoje, skelbimais Facebook paskyroje SODININKŲ BENDRIJA „VAIRAS“ ir tinklalapyje www.sbvairas.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais buvo galima susipažinti iš anksto tinklalapyje www.sbvairas.lt.

Susirinkimas vyksta 2020 m. rugsėjo mėn. 26 d., 12.00 val. SB ,,Vairas“ įprastoje susirinkimų vietoje, centrinėje Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės.

Susirinkimo pirmininkas – Dainius Palukaitis
Susirinkimo sekretorius – Eglė Steponavičienė

Sodininkų bendrijoje yra 246 nariai. Susirinkime dalyvavo 82 Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariai (sąrašas pridedamas, priedas Nr. 1).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.
4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI”
5. Bendrijos vandens bokštų remontas
6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą
7. Kitų bendrijos kelių asfaltavimas (be projekto)
8. Pajamų – išlaidų sąmatos 2020m. tvirtinimas
9. Kiti klausimai
Susirinkime dalyvauja 82 nariai. Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 10 p. atvykus mažiau negu pusei bendrijos narių, susirinkimas laikomas neįvykusiu.
Pakartotinį eilinį ataskaitinį – rinkiminį sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimą šaukti 2020 m. spalio 10 d. 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimo protokolas surašytas 2 egz.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

This entry was posted on Pirmadienis, lapkričio 2nd, 2020 at 21:51 and is filed under Skelbimai, Susirinkimai. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.